Aanmelden

Aanmelden

Status maart 2022: momenteel nemen wij geen nieuwe leerlingen meer aan voor het lopende schooljaar. 
Voor het komende schooljaar 2022/2023 is een wachtlijst. 

 

Hoe werkt het?

Aanmelden van leerlingen
U bent altijd welkom voor een oriëntatiegesprek op school. Tijdens dit gesprek kunt u meer over de school te weten komen en kunnen we kennis met elkaar maken. Dan kunnen we vrijblijvend over het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben als mogelijke onderwijsvorm voor uw kind. U kunt een afspraak voor een oriëntatiegesprek maken met de Interne Begeleiders van de school, Eline Verweij of Neeltje van 't Wout. U kunt telefonisch een afspraak maken via 0182-679096.

Tijdens het schooljaar zijn er 3 vaste instroommomenten voor nieuwe leerlingen, na de zomervakantie, na de kerstvakantie en na de meivakantie. Kinderen die 4 jaar worden kunnen gedurende het schooljaar instromen. Als de aanmelding een leerling betreft die thuis zit, worden er andere afspraken gemaakt in verband met leerplicht. 
De ouders maken een afspraak met de directeur of met de IB'er. Tijdens het gesprek krijgen ouder informatie over de school en een rondleiding. 

In de eerstvolgende vergadering van de Commissie van Begeleiding  wordt de aangemelde leerling besproken en wordt er een besluit genomen over de aanname. De Commissie van Begeleiding beoordeeld oen besluit of SO & VSO De Ark aan de onderwijsbehoefte van het aangemelde kind kan voldoen. Dit besluit zal direct na de vergadering aan ouders worden doorgegeven. Bij een positief besluit over de aanname wordt door de school de TLV aangevraagd. Na plaatsing worden de ouders door de schoolmaatschappelijk werkster en de psycholoog uitgenodigd voor een 'kindbeeldgesprek'.  Alle nieuwe leerlingen worden na plaatsing uitgenodigd bij de jeugdarts. 

Aanmelding via school of instantie  
Deze aanmelding verloopt zoals hierboven staat vermeld, alleen vraagt in dit geval de verwijzende school / instantie de TLV aan.