Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Voortgezet Speciaal Onderwijs

De Ark is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. De kinderen zijn door een verstandelijke beperking zeer moeilijk lerend.

De Ark is een zogenaamde cluster 3 school.  De kinderen kunnen het reguliere onderwijs niet volgen. Het IQ van de kinderen is onder de 55 of tussen de 55 en +/- 70 met aanvullende problematieken. Dit kunnen zijn: sociaal emotionele ontwikkelingsachterstand, informatieverwerkingsbeperking door bijvoorbeeld ADHD, een vorm van autismespectrumstoornis e.d. en leerachterstanden.

Naast de focus op de kernvakken Nederlands, Rekenen en Sociaal-Emotionele Ontwikkeling richt het onderwijs op het VSO zich op het aanleren van Werknemerscompetenties & Vakvaardigheden. Daarom ligt er veel nadruk op praktijklessen en stages.
Bewegingsonderwijs en Kunst & Cultuur vinden wij ook erg belangrijk. 

De focus ligt op de maatschappelijke toekomst. Het lesprogramma wordt hierop aangepast. We werken vanuit onze visie dat stelt "hier leer je hoe het werkt".

We vinden dat onze leerlingen vooral leren vanuit het het eravringsgericht leren dus vanuit het doen. Vanuit de concrete contexten die we via stages en praktijkvakken aanbieden willen we onze leerlingen inzichtelijk laten leren en de leeropbrengsten laten realiseren. Dit gebeurt op het gebied van arbeidstoeleiding, toeleiding naar vervolgonderwijs en toeleiding naar dagbesteding. We leren de leerlingen de competenties en vaardigheden aan om succes te kunnen participeren in de samenleving en realiseren de cognitieve doelen op de kernvakken.


Op het VSO bieden we onze toeleiding naar arbeid of dagbesteding aan via onze praktijklijnen en stagevormen. Onze leerlingen lopen stage in de volgende sectoren: 

* Groen
 
* Bedrijfshygiëne
 
* Horeca
 
* Winkel / Magazijn
 
* Algemene Techniek

Ook in de verschillende dagbestedingsvormen werken onze leerlingen aan competenties en vaardigheden die in de genoemde sectoren aangeleerd worden.