Speciaal Onderwijs (SO)

Speciaal Onderwijs (SO)

Speciaal Onderwijs 

De Ark is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen tussen de 4 en 12 jaar. De kinderen zijn door een verstandelijke beperking zeer moeilijk lerend. De Ark is een zogenaamde cluster 3 school. De kinderen kunnen het reguliere onderwijs niet volgen. Het IQ van de kinderen is onder de 55 of tussen de 55 en +/- 70 met aanvullende problematieken. Dit kunnen zijn: sociaal emotionele ontwikkelingsachterstand, een informatieverwerkingsbeperking door bijvoorbeeld ADHD, een vorm van autismespectrumstoornis, etc. en een leerachterstand.

Het onderwijs aan De Ark op het SO richt zich op ontwikkeling op de kernvakken Nederlands, Rekenen, Sociaal-Emotionele Ontwikkeling en Leren leren. Daarnaast vinden we Bewegingsonderwijs en Kunst & Cultuur erg belangrijk. 

We vinden dat leerlingen in het so vooral leren vanuit ervaring en doen. Daarom vinden we school en de omgeving een rijke, betekenisvolle leeromgeving waarin de leerlingen tot ontwikkeling kunnen komen om volgens onze visie te leren wie ze zijn en wat bij ze past. Het SO bereidt de leerlingen voor om op het VSO of een andere vorm van vervolgonderwijs deel te kunnen nemen. In het VSO gaan de leerlingen zich richten op toeleiding naar arbeid of dagbesteding via meer praktijklessen en diverse vormen van stages. Stage kan er gelopen worden in de volgende sectoren:
  • Groen
  • Dienstverlening (schoonmaak/wasverzorging)
  • Horeca
  • Economie (winkel/retail)
  • algemene techniek
 

Gezonde school

SO De Ark heeft het vignet 'Gezonde School' voor het themagebied werken aan bewegen en sport. We stimuleren een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen Lichamelijke Opvoeding en extra aandacht voor inactieve leerlingen. Daarnaast bieden we een breed en gevarieerd aanbod van tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders. Dit hoort bij (het stimuleren van) bewegen en sporten in en rondom de school.